Yleiset sopimusehdot

Voimassa 25.3.2021 alkaen

1. SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN JA VOIMASSAOLO

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Mainoshuone Forcen, y-tunnus: 1732780-0 asiakkaalle toimittamaan palveluun. Nämä ehdot astuvat voimaan 25.3.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi.

2. SOPIMUKSEN KOHDE

Sopimus koskee Mainoshuone Forcen asiakkaalle toimittamaa ja tuottamaa palvelua, kuten ohjelmistokoodia, kotisivuja, verkkokauppaa, sivustokokonaisuutta, graafista-, teksti-, audio- tai videomateriaalia. Mainoshuone Forcen palvelujen käyttämiseen liittyvät muiden yritysten palvelut, kuten web-hotelli, internet- tai matkapuhelinyhteydet eivät kuulu Mainoshuone Forcen vastuun piiriin.

3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa palvelun tai hyväksyy Mainoshuone Forcen tarjouksen joko kitjallisesti tai sähköpostitse.

4. SOPIMUSKAUDEN PITUUS JA SOPIMUKSEN PURKU

Sopimuksen katsotaan alkaneeksi kun asiakas hyväksyy tarjouksen ja päättyvän viimeisen laskun eräpäivään. Molemmilla osapuolilla on milloin tahansa oikeus purkaa sopimus perustelluin syin. Mainoshuone Forcella on oikeus veloittaa siihen mennessä syntyneestä työstä aiheutuneet kustannukset.

5. PALVELUN HINTA, LASKUTUS JA VIIVÄSTYSKORKO

Asiakas maksaa Mainoshuone Forcelle tilaamastaan palvelusta, tilauksen yhteydessä sovitun laskutuskauden mittaisissa jaksoissa ja sovitun hinnoittelun mukaisesti. Yleisesti maksetaan yksi kolmasosa (1/3) kauppasummasta, kun sivuston graafinen ulkoasu on hyväksytty Mainoshuone Forcelle. Loppuosa kauppasummasta (2/3) maksetaan sen jälkeen, kun asiakas on hyväksynyt toimitetun, valmiin palvelun. Viimeiseen laskuun lisätään mahdollisesti tilatut lisätyöt, maksulliset teemat tai lisäosat, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen tarjoukseen .

Mainoshuone Forcella on oikeus irtisanoa sopimus, mikäli ensimmäisen erän maksua ei ole suoritettu 14 vrk huomautuksen jälkeen. Kotisivujen ja/tai verkkokaupan hallintaan tarvittavat tunnukset luovutetaan vasta, kun koko kauppasumma on maksettu.

Viivästyskorko, sekä perintäkulut suoritetaan lain ja säädösten määrittämän suuruisina ja niiden määrittämällä tavalla.

6. PALVELUN TOIMITTAMINEN JA TUOTTAMINEN

Mainoshuone Force sitoutuu tuottamaan ja toimittamaan sovitun palvelun, graafisen-, teksti-, audio- tai videomateriaalin, internet-sivuston ja/tai ohjelmakoodin sovitun aikataulun mukaisesti.

Mainoshuone Forcella on oikeus käyttää tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa mainittujen palvelujen toimittamiseen ja tuottamiseen myös alihankkijoita. Mainoshuone Force on kokonaisvastuussa palvelujen laadusta myös alihankkijoiden osalta.

Palvelun toimitus on hyväksytty, ellei asiakas reklamoi siitä joko sähköpostitse tai kirjallisesti seitsemän (7) päivän sisällä toteutetun palvelun julkaisemista.

7. ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Asiakas on vastuussa kaikesta lähettämästään aineistosta. Asiakkaan vastuuksi katsotaan myös aineisto, jota asiakkaan pyynnöstä käytetään suunnittelussa.

Asiakkaalla on vastuu reagoida Mainoshuone Forceen sähköpostitse tai muulla kirjallisella tavalla Mainoshuone Forcen esittämiin pyyntöihin. Pyynnöiksi luetaan vedosten ja ehdotusten hyväksyminen tai kommentoiminen sekä muut suunnittelun ja toteutuksen kannalta tärkeät pyynnöt. Tilaajan tulee reagoida Mainohuone Forcen pyyntöihin 7 päivän kuluessa pyynnön lähettämisestä.

Asiakas on vastuussa ilmoittamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta ja velvollinen ilmoittamaan viipymättä Mainoshuone Forcelle, mikäli yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia.

Asiakas on vastuussa kaikesta kotisivujen käytöstä omassa toiminnassaan.

Mainoshuone Force voi tuottaa sopimuksenmukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista, joita ei ole mainittu alkuperäisessä sopimuksessa, veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Asiakas on velvollinen korvaamaan toimituksesta ja tuotannosta siihen mennessä aiheutuneet kohtuulliset kulut, vaikka sopimus purettaisiin.

Asiakkaan katsotaan hyväksyneen palvelun toteutuksen, jos asiakas ei reklamoi Mainoshuone Forcelle seitsemän päivän sisällä toteutetun palvelun julkaisemisesta.

Asiakas vastaa kaikkien kolmannen osapuolen sovellusten ja palveluiden käyttöehtojen noudattamisesta.

Asiakas vastaa varmuuskopioiden tekemisestä kaikista tiedoista, jotka tallennetaan kolmannen osapuolen sovelluksiin tai palveluihin.

Asiakas vastaa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen sovellusten tai palveluiden virheellisestä käytöstä.

8. PALVELUN VIRHEET, KORVAUKSET JA HYVITYKSET

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan. Kaikki Mainoshuone Forcen toiminnasta johtuvat viat korjataan maksutta arkipäivinä (pl. loma-ajat) viimeistään 24h kuluessa. Asiakkaan omasta toiminnasta aiheutuvista korjauksista veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Mainoshuone Force ei vastaa kolmansien osapuolien verkoissa tai ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä.

Mainoshuone Force ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimasta esteestä (force majeure) tai kolmannen osapuolen toimista.

Mahdollisessa virhetilanteessa asiakkaan on oltava yhteydessä Mainohuone Forceen yhden (1) työpäivän kuluessa sähköpostitse tai puhelimitse.

Mainoshuone Force ei vastaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen tekemien koodimuutosten tai muun toiminnan aiheuttamista virhetilanteista tai ongelmista, mukaanlukien sisällönhallintajärjestelmien (kuten WordPress tai Joomla) ja niiden lisäosien, teemojen ja laajennusten päivityksistä aiheutuvista virheistä ja ongelmista. Näistä aiheutuvat korjaustoimenpiteet laskutetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Mainoshuone Force ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle yllämainittujen virheistä mahdollisesti aiheutuvista katkoksista tai muista häiriöistä johtuvia liiketoiminnallisia menetyksiä.

Mainoshuone Force ei vastaa asiakkaan kyvyttömyydestä käyttää kolmannen osapuolen sovelluksia tai sovelluksia, jotka eivät liity Mainoshuone Forcen tarjoamiin palveluihin.

Mainoshuone Force ei vastaa tietojen menetyksestä tai vahingoittumisesta, joka johtuu kolmannen osapuolen sovelluksen tai palvelun käytöstä.

9. LUOVUTUSKIELTO

Sopimusta ei voi siirtää kolmansille osapuolille ilman molempien sopijapuolten suostumusta.

10. REFERENSSIOIKEUS

Mainoshuone Force varaa itselleen oikeuden esitellä toteutettuja kotisivuja kotisivuillaan sekä käyttämissään some-kanavissa (Facebook ja Instagram).

11. MUUT EHDOT

Sopimus on Mainoshuone Forcen ja asiakkaan välinen. Molemmat osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena kaikki sopimukseen, palveluun ja/tai sen hinnoitteluun liittyvät tiedot. Molemmat osapuolet vastaavat siitä, että heidän palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat tai muut tahot noudattavat näitä ehtoja.

Ellei erikseen ole sovittu, on Mainoshuone Forcen tuottama ohjelmakoodi avointa ja sen käyttämiseen ja levitykseen pätevät avoimesta lähdekoodista tehdyt sopimukset. Lisätietoa avoimesta lähdekoodista löytyy mm. osoitteesta coss.fi/avoimuus/avoin-lahdekoodi/. Asiakas voi halutessaan lunastaa myös Mainoshuone Forcen tuottaman ohjelmakoodin itselleen, jolloin tästä pitää olla erillinen maininta tarjouksessa.

Käytettyjen kolmannen osapuolen ohjelmistokirjastojen, lisäosien ja muun koodin (kuten WordPress, Joomla ja niiden lisäosat) kohdalla noudatetaan kunkin omia lisenssiehtoja, jotka on ilmoitettu kussakin tapauksessa lisenssin omistajan tai luovuttajan toimesta joko ohjelmakoodissa tai erillisessä dokumentissä tapauskohtaisesti.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan aina neuvottelemalla.

 

Yritys voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa. Muutokset tulevat voimaan, kun ne julkaistaan yrityksen verkkosivustolla.

©2021 Mainoshuone Force